U bent hier

WETTELIJKE VERMELDINGEN

UITGEVER

Grévin et Compagnie
Société Anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van € 52 913 012,57 
Hoofdkantoor: 60128 Plailly
RCS Compiègne 334 240 033
Intracommunautair BTW-nummer: FR 71334240033
Reisbureauregister: IM060100010
Evenementvergunningen: 1-1094807, 2-1094774, 3-1094775
Garant: Atradius Credito y Caucion S.A. de seguros y reasuguros, 159 rue Anatole France CS 50118 92596 Levallois Perret Cedex, Frankrijk
Verzekeraar: Allianz Iard, 1 cours Michelet CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, Frankrijk
Tel: +33 (0)9 86 86 86 87 (gratis nummer)
Email : [email protected]

HOOFDREDACTEUR

Nicolas Kremer, Algemeen Directeur Grévin et Compagnie

© 2020Les Editions Albert René/Goscinny Uderzo
Parc Asterix is een amusementsproduct van Compagnie des Alpes.

Deze website is bij de Cnil aangegeven. Vergunningsnummer: 790682 & 889067

HOSTINGDIENST

Behalve de pagina’s die gewijd zijn aan online verkoop:
Commerce Guys
Hoofdkantoor: 48 Rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel :  +33 (0)1 84 78 03 17
Email : [email protected]
Website : http://commerceguys.fr/

Voor de pagina’s die gewijd zijn aan online verkoop:
Irec
Hoofdkantoor: rue Evariste Gallois, site de Chalembert Jaunay-Clan, 86130 Jaunay-Marigny, Frankrijk
Tel. : +33 (0)5 49 62 88 88
Email : [email protected]
Website : http://www.irec.fr

DESIGNER EN ONTWIKKELAAR

DigitasLBi
Hoofdkantoor: 30-40 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk
Tel. : +33 (0)1 72 63 20 00
Email : [email protected]
Website : http://digitaslbi.com

Koriolis
Hoofdkantoor: 23 Grande Avenue, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk
Tel. : +33 (0)9 66 86 01 38
Website : http://koriolis.fr

Erawati
Hoofdkantoor: 4 rue Baudin, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk
Tel. : +33 (0)1 71 10 62 28
Website : http://www.erawati.com

CREDITS

Teksten : Parc Astérix
Afbeeldingen (foto’s, illustraties enz.): Sylvain Cambon, Thomas Deron, J-L Bellurget, Arnaud Sobczyk, Extrême Les Corsaires, Olivier Pautot
Video's: ViaMedia, Androcam, Havas Paris, Toscane Prod 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Door deze website te bezoeken, accepteert u zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Auteursrechten
Grondbeginselen

Deze website en alle onderdelen daarvan (informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekeningen, grafische elementen, video, geluid, data, databanken, programma's, software, enz.) zijn eigendom van Grévin et Compagnie of zijn onderhevig aan exploitatierechten die door de rechthebbenden aan Grévin et Compagnie zijn toegekend.

Deze website en de onderdelen daarvan vallen overal ter wereld onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.
In dit kader en in overeenstemming met de bepalingen in de wetten op intellectueel eigendom, is het gebruik van deze website of onderdelen daarvan alleen toegestaan voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, met uitsluiting van elk ander gebruik.
Behalve in de gevallen die zijn toegestaan door de wet, is elke reproductie of het gebruik van de gehele of een deel van deze website of onderdelen daarvan strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grévin et Compagnie.
Elke reproductie, weergave of niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van deze website of onderdelen ervan vormt een schending van de rechten van Grévin et Compagnie. Dit kan leiden tot wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader.

Downloadbare Inhoud

Grévin et Compagnie kunnen elementen (foto’s, video’s, persdossiers, persberichten, enz.) beschikbaar stellen aan de gebruikers van deze website die u mag downloaden (hierna “Downloadbare Inhoud” genoemd). Grévin et Compagnie verleent u een niet-exclusief, gratis, niet-verhandelbaar en niet-overdraagbaar recht de Downloadbare Inhoud te kopiëren, te downloaden en te gebruiken voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden voor de wettelijke duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten  zoals bepaald door de Franse en buitenlandse wetten en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele aanvullende regelgeving of latere wijzigingen), op voorwaarde dat het element van de website dat gedownload of gekopieerd wordt op geen enkele wijze veranderd of gewijzigd wordt en dat de vermeldingen met betrekking tot auteursrechten en andere onderscheidende tekens hier omtrent duidelijk en leesbaar zijn weergegeven. 

Grévin et Compagnie staat toe dat professionele journalisten gebruik maken van persdossiers en persberichten die op deze website worden gepubliceerd, maar alleen in het kader van hun professionele activiteit en op voorwaarde dat de vermeldingen met betrekking tot auteursrechten en andere onderscheidingstekens hier omtrent duidelijk en leesbaar zijn weergegeven. 
Door de Downloadbare Inhoud te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in deze inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
Elk misbruik van Downloadbare Inhoud dat het imago en de reputatie van Grévin et Compagnie of personen weergegeven in de Downloadbare Inhoud kan schaden, zal leiden tot vervolging.

Beeldrechten

De beelden of foto's van personen of plaatsen op deze website zijn eigendom van Grévin et Compagnie of worden gebruikt door Grévin et Compagnie met toestemming van de rechthebbenden. 
Reproductie, weergave, gebruik, elke wijziging van deze beelden of foto’s is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grévin et Compagnie. 
Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze documenten, in strijd met de hiervoor genoemde verplichting, leidt tot vervolging van de dader.

Bijdragen van gebruikers 

Grévin et Compagnie kan een rubriek op deze website wijden aan en beschikbaar stellen voor bijdragen van gebruikers zoals beoordelingen of foto’s (hierna “Gebruikersinhoud”).
Door Gebruikersinhoud op deze website te publiceren, verleent u een niet-exclusieve, overdraagbare, door te geven, gratis en wereldwijde exploitatievergunning aan Grévin et Compagnie zodat de Gebruikersinhoud gereproduceerd, weergegeven, aangepast, vertaald, geëxploiteerd en verspreid mag worden voor de gehele wettelijke duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten  zoals bepaald door de Franse en buitenlandse wetten en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele aanvullende regelgeving of latere wijzigingen), op deze website en op de sociale media waar Grévin et Compagnie aanwezig is of zal zijn.
Deze machtiging geeft Grévin et Compagnie tevens het recht de Gebruikersinhoud aan te passen of te corrigeren indien Grévin et Compagnie dit nuttig of noodzakelijk acht, zonder dat dit de Gebruikersinhoud wezenlijk verandert.
U verklaart en garandeert zonder voorbehoud dat:
- U de enige auteur bent van de Gebruikersinhoud die u publiceert en dat u in deze hoedanigheid het volledige en exclusieve eigendom bezit en genot heeft van alle intellectuele eigendomsrechten zoals deze bepaald zijn door de wetten op intellectueel eigendom en die verbonden zijn aan de gepubliceerde Gebruikersinhoud;
- De Gebruikersinhoud origineel is in de zin van auteursrechten;
- U bij de derden in kwestie alle intellectuele eigendomsrechten verkregen hebt (auteursrechten, verwante rechten, merkrechten, octrooirechten, rechten op tekeningen en ontwerpen, enz.), persoonlijkheidsrechten en, in het algemeen alle eigendomsrechten, van welke aard dan ook, die de Gebruikersinhoud kunnen bezwaren zodat Grévin et Compagnie de Gebruikersinhoud kan exploiteren op de voorwaarden die in dit document beschreven staan; 
- De gepubliceerde Gebruikersinhoud geen afbreuk doet aan intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten, privacy van mensen en, in het algemeen, aan eigendomsrechten van derden;
- De gepubliceerde Gebruikersinhoud geen illegale, beledigende, lasterlijke, kleinerende, aanstotelijke, kwetsende, discriminerende, haatdragende, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe, gewelddadige, schokkende, obscene, vulgaire, pornografische of seksueel suggestieve, in strijd met goede zeden, pedofiele, pedopornografische inhoud bevat, of inhoud die misbruik of pesterij tot doel heeft, schadelijk kan zijn voor minderjarigen, in welke vorm dan ook, of die reclame zou maken voor alcoholische dranken, tabak, tabaksproducten of een stof waarvan het gebruik en de commercialisatie in Frankrijk verboden of beperkt is;
- De gepubliceerde Gebruikersinhoud met geen enkele op het Franse grondgebied van kracht zijnde wet, regelgeving of norm in strijd is;
- U over alle bevoegdheden beschikt de rechten te kunnen verlenen die hier het voorwerp zijn.
De toestemming die u op basis van deze voorwaarden krijgt, verplicht Grévin et Compagnie in geen geval tot het verspreiden van de gepubliceerde Gebruikersinhoud. Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment  de gepubliceerde Gebruikersinhoud op de media te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. 

Sociale netwerken zijn platforms die eigendom zijn van derden. De verspreiding en het gebruik van de Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken worden dan ook beheerst volgens de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Grévin et Compagnie kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Gebruikersinhoud door haarzelf of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale netwerken,  met name betreffende het toepassingsgebied van de verleende rechten, de duur van de rechten en het verwijderen van Gebruikersinhoud. Elke klacht ingediend door een derde betreffende het gebruik van de Gebruikersinhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale netwerken, dient door uzelf behandeld te worden.
Daarnaast kan op een zoekmachine naar elk element van de Gebruikersinhoud worden verwezen en kan deze inhoud dus door ander publiek dan het publiek op deze website geraadpleegd worden.

2. Onderscheidende tekens

Bedrijfsnamen, handelsnamen, acroniemen, handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd onder het merkenrecht. 
Elke reproductie, weergave of gebruik, geheel of gedeeltelijk, alleen of geïntegreerd in andere elementen, van een onderscheidend teken dat wordt genoemd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten op dat onderscheidend teken, is ten strengste verboden.

3. Databanken

De mogelijke databanken die u op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van Grévin et Compagnie, in haar hoedanigheid van producent van de databanken.
Het is verboden een substantieel kwalitatief of kwantitatief deel van de databanken te extraheren of te hergebruiken, met inbegrip van privédoeleinden.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden of als u Grévin et Compagnie belt, worden verwerkt om:
- Uw product- of dienstenbestelling te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met Grévin et Compagnie hebt gesloten;
- Uw persoonlijke account aan te maken en te beheren. Deze verwerking is gebaseerd op het contract dat u afsluit met Grévin et Compagnie (wanneer u een persoonlijke account aanmaakt om een bestelling af te ronden) of op uw toestemming (wanneer u een persoonlijke account aanmaakt om uw favoriete attracties, voorstellingen en restaurants te registeren);
- U commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan spellen of wedstrijden of tevredenheidsonderzoeken te sturen. Met betrekking tot de berichten verstuurd door Grévin et Compagnie, is deze verwerking gebaseerd op het legitieme belang van Grévin et Compagnie haar activiteiten te ontwikkelen (in het geval dat het e-mailadres waarnaar deze berichten worden verzonden, verstrekt is bij het doen van een bestelling) of op uw toestemming (als het e-mailadres verstrekt is zonder het doen van een bestelling);
- Te reageren op vragen, opmerkingen en klachten die u aan Grévin et Compagnie stuurt. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
- Het bewijs van de inhoud van uw oproep te bewaren in geval van telefonisch contact.  Deze verwerking is gebaseerd op het legitiem belang van Grévin et Compagnie het bewijs van de uitwisselingen met (toekomstige) klanten te bewaren;
- De telefonische communicatie tussen Grévin et Compagnie en (toekomstige) klanten te verbeteren.  Deze verwerking is gebaseerd op het legitiem belang van Grévin et Compagnie de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.
Tenzij anders vermeld, is het invullen van alle velden van formulieren op deze website nodig voor Grévin et Compagnie om de voorgenoemde verwerkingen uit te voeren.
De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Grévin et Compagnie, vertegenwoordigd door Nicolas Kremer, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur. Grévin et Compagnie heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens hieronder staan vermeld.
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Grévin et Compagnie en alle dienstverleners wiens tussenkomst vereist is voor de bovengenoemde verwerkingen.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende periodes bewaard:  
- Gegevens verzameld voor het verwerken van uw bestelling van producten of diensten: gedurende 5 jaar vanaf de datum van verzameling als het bedrag van de bestelling minder dan € 120 is, gedurende 10 jaar als het bedrag van de bestelling gelijk aan of groter is dan € 120. 
Bij wijze van uitzondering wordt het nummer en de vervaldatum van uw creditcard vijftien maanden na de laatste afschrijving bewaard als bewijs in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de transactie niet bewaard.
Bij wijze van uitzondering wordt ook de foto die u downloadt tijdens de bestelling van een pas gedurende drie jaar bewaard vanaf de datum van de download om zo het vernieuwen van de pas te vereenvoudigen, op voorwaarde dat u hier toestemming voor hebt gegeven;
- Verzamelde gegevens om uw persoonlijke account aan te maken en te beheren: tot het verwijderen van uw persoonlijke account;
- Verzamelde gegevens om u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan spellen of wedstrijden of tevredenheidsonderzoeken te sturen: gedurende drie jaar vanaf de datum van verzameling. Na deze periode worden deze gegevens voor een verdere periode van drie jaar bewaard als u accepteert nog steeds commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan spellen of wedstrijden of tevredenheidsonderzoeken te ontvangen;
- Verzamelde gegevens om te reageren op vragen, opmerkingen en klachten die u aan Grévin et Compagnie stuurt: de tijd die nodig is om deze vragen, opmerkingen en klachten te behandelen;
- Verzamelde gegevens om uw beoordelingen over producten en diensten van Grévin et Compagnie te publiceren: gedurende vijf jaar na de publicatie van deze beoordelingen;
- Verzamelde gegevens om bewijs van de inhoud van uw oproep te bewaren in geval van telefonisch contact: de tijd dat het bewijs bewaard dient te worden;
- Verzamelde gegevens om de telefonische communicatie tussen Grévin et Compagnie en (toekomstige) klanten te verbeteren: gedurende 3 jaar vanaf de datum van verzameling.
Om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en in het bijzonder te beschermen tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, verlies of onbedoelde wijziging of openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang, neemt Grévin et Compagnie geschikte technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daartoe heeft Grévin et Compagnie technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een login-/wachtwoordsysteem, fysieke beschermingsmiddelen, enz.) geïmplementeerd.

U hebt recht op toegang tot uw gegevens die u betreffen, u hebt het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten wissen, ze over te dragen of aan een derde te laten overdragen, beperkte verwerking te eisen of bezwaar te maken tegen deze verwerking. Grévin et Compagnie zal voldoen aan uw verzoek op voorwaarde dat de wettelijke verplichtingen in acht genomen worden.U hebt het recht op elk moment uw toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die uitgevoerd is voor deze intrekking.  

U kunt de bovenstaande informatie als een schriftelijk document ontvangen.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Grévin et Compagnie:
- Via het contactformulier op de "Contact"-pagina van deze website; of 
- Per brief op het volgende adres: Grévin et Compagnie, Service Protection des Données, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk; of
- Per e-mail op het volgende adres: [email protected], elk verzoet dat geen verband houdt met de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt niet verwerkt. Neem voor elk ander verzoek contact op met [email protected]

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens, behoudt Grévin et Compagnie zich het recht voor om u een bewijs van identiteit te vragen alvorens te reageren op uw verzoek, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ook wel "Loi Informatique et Libertés", van artikel 92 van het decreet van 20 oktober 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 augustus 2018, en van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. U kunt dus verzocht worden een fotokopie van een identiteitsbewijs te overleggen waarop uw geboortedatum en -plaats en uw handtekening zichtbaar is.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de CNIL (Franse gegevensbeschermingsautoriteit) indien u meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de CNIL zijn: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk – Tel.: +33 1 53 73 22 22 – Fax: +33 1 53 73 22 00 – Website: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

COOKIES EN ANDERE TRACERS

Wat zijn tracers ?

Tracers zijn de gegevens die een server gebruikt om informatie aan de browser van een internetgebruiker te sturen en die deze browser gebruikt om informatie terug te sturen aan de oorspronkelijke server. Deze informatie kan de gebruikersnaam van een sessie zijn, een taal, enz. Tracers maken het bijvoorbeeld mogelijk gegevens te verzamelen op de meest bezochte pagina’s van de website, het raadplegen van een website te vereenvoudigen en de voorkeurstaal van de internetgebruiker op te slaan, enz.

Cookies zijn een type tracers die op het apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) van de internetgebruiker geplaatst worden als hij de website bezoekt.
Er bestaan verschillende cookies waaronder sessie cookies die verdwijnen als de bezoeker de browser sluit of de website verlaat, permanente cookies die op het apparaat van de bezoeker blijven tot hun levensduur vervalt (maximaal 13 maanden vanaf de plaatsing) of totdat de internetgebruiker ze verwijdert.

Welke soorten tracers worden gebruikt wanneer u deze website bezoekt?

Wanneer u deze website bezoekt, worden er verschillende typen tracers gebruikt:  
-   Functionele cookies, uw toestemming is nodig voor het plaatsen en lezen van deze cookies. Zo kan een chatvenster weergegeven worden op de website;
- Reclamecookies, uw toestemming is nodig voor het plaatsen en lezen van deze cookies. Zo kan er reclame in relatie tot Parc Astérix weergegeven worden op de websites die u bezoekt; 
- Cookies die het publiek meten en waar uw toestemming niet voor nodig is om deze cookies te plaatsen en te lezen. Deze cookies helpen ons bij het interpreteren van uw interacties met de website (meest bezochte pagina’s, gebruikte applicaties, enz.). Ze stellen ons in staat statistieken op te stellen of verschillende weergaven te testen om zo het belang en de ergonomie van de website te verbeteren.

Hoe kan ik de tracers accepteren, weigeren of verwijderen?

Het gebruik van bepaalde tracers is afhankelijk van uw toestemming. Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt u daarom gevraagd of u het gebruik van dit type tracers accepteert. Hiertoe verschijnt er een balk op het scherm tijdens uw eerste bezoek aan deze website. Via deze balk kunt u het gebruik van tracers instellen.
Ongeacht uw keuze kunt u de tracers op elk moment van uw apparaat verwijderen via uw browser. 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om het gebruik van alle tracers te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen om de tracers te selecteren waarvan u het gebruik toestaat of om het gebruik van tracers te weigeren. Deze instellingen moeten op elk apparaat uitgevoerd worden (computer, tablet, smartphone, enz.).
Let op: Als uw browser is ingesteld op het weigeren van alle of bepaalde tracers kunnen bepaalde functies, pagina’s of rubrieken van de website niet toegankelijk zijn of kan het zijn dat de kwaliteit van de navigatie op de website minder goed is.

De instellings- en verwijderingsvoorwaarden voor tracers verschillen per browser. Deze voorwaarden staan beschreven in het help-menu van uw browser. Hieronder staan de instellingsvoorwaarden voor tracers vermeld voor de meest bekende browsers:
-  Internet Explorer: Cookiebeheer op Internet Explorer;
- Safari: Cookiebeheer op Safari;
- Chrome: Cookiebeheer op Chrome;
- Firefox: Cookiebeheer op Firefox.

Indien u de tracers niet wenst te beheren door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u de volgende opties gebruiken om de tracers te weigeren afhankelijk van hun doel:  
- Voor het meten van het publiek: Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Hier is een link naar een pagina die u informeert over deze oplossing en een mechanisme biedt waarmee u bezwaar kunt maken tegen tracers die het publiek meten:  Google Analytics;  
- Voor reclame: verschillende platforms van reclamebedrijven bieden de mogelijkheid reclamecookies te weigeren of te accepteren die door de bedrijven gebruikt worden. Dergelijke gecentraliseerde mechanismen blokkeren de weergave van reclame niet maar voorkomen alleen het plaatsen van cookies die aanpassing van reclame aan uw interesses mogelijk maken. Op de website Your Online Choices bijvoorbeeld, kunt u de plaatsing van deze cookies op uw apparaat verbieden. Ce website wordt aangeboden door een groep van digitale reclamemakers die deel uitmaken van de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankrijk beheerd wordt door Interactive Advertising Bureau France; 
- Voor de sociale netwerken:  U vindt op deze website knoppen om inhoud op de sociale netwerken te delen. Voor meer informatie over hoe deze netwerken de tracers gebruiken en hoe u uw account kunt instellen, nodigen we u uit op de volgende links te klikken: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.  
Ten slotte zijn er talloze programma's die aan uw browser kunnen worden toegevoegd zodat u alle soorten tracers kunt blokkeren en beheren, zoals Abine of Ghostery. 

ONLINE BEOORDELINGEN

U kunt een beoordeling over Grévin et Compagnie indienen, over het attractiepark dat het bedrijf exploiteert en over de producten en diensten dat het aanbiedt door te klikken op de knop “Ik dien mijn beoordeling in” op de pagina Beoordelingen van deze website of door in te loggen op de website Beoordeling indienen.
Door het indienen van een beoordeling via het formulaire dat hiertoe bestemd is, accepteert u dat deze beoordeling op de website van Parc Astérix gepubliceerd wordt volgens de voorwaarden die beschreven staan op de website Beoordeling indienen.

HYPERLINKS

Het maken van hyperlinks naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat:
- De pagina's van deze website niet zijn ingebed in de pagina's van een andere site, maar volledig toegankelijk zijn in een nieuw venster;
- De informatie op deze website niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden; 
- De website van waaruit een hyperlink is gemaakt geen controversiële, pornografische, xenofobe informatie publiceert of informatie die de gevoeligheid van het publiek kan schaden of die schadelijk kan zijn voor het imago van Grévin et Compagnie.
Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor elk moment de gegeven toestemming in te kunnen trekken, zonder zich hiervoor te hoeven rechtvaardigen.

VERANWOORDELIJKHEID

Grévin et Compagnie kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van:
- De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website als gevolg van onderhoudswerkzaamheden;
- Een storing van het internet-netwerk die invloed heeft op de toegankelijkheid tot deze website. In dit verband verklaart u de technische en functionele eigenschappen en beperkingen van het internetnetwerk te kennen en te accepteren (met betrekking tot toegang, beschikbaarheid, congestie, storing, verzadiging, overdrachtstijd, reactietijd om gegevens weer te geven, te raadplegen, te ondervragen of over te dragen, storing of afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik of hacking, het risico op virussen enz.);
- Een storing of oneigenlijk gebruik van uw apparatuur en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website;
- Het door u verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie;
- Onjuiste gegevens, het verlies van gegevens, vertraging bij of een fout in het overdragen van gegevens waar Grévin et Compagnie geen controle over heeft;
- De inhoud van de informatie op de sites waar deze website via hyperlinks naar doorstuurt;
- Een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden die door u wordt begaan.

CONTACT

U kunt contact opnemen met Grévin et Compagnie:
- Via het contactformulier op de "Contact"-pagina van deze website; of 
- Per brief op het volgende adres: Grévin et Compagnie, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk; of
- Per e-mail op het volgende adres: [email protected]; of
- Per telefoon via de volgende telefoonnummers: +33 (0) 9 86 86 86 87 (gratis nummer).