Gebruiksvoorwaarden van de seizoenspasGEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SEIZOENSPAS 2024 VAN PARC ASTERIX

 

De aankoop van een pas (Pass Saison Découverte, Pass Saison Gaulois of Pass Saison Premium) (hierna de "Seizoenspas” genoemd) voor toegang tot Parc Astérix impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden door de begunstigde (hierna de "Begunstigde” genoemd) van de Seizoenspas. De Seizoenspas is geldig voor één persoon (volwassene of kind) en voor de duur zoals bepaald in artikel 8 hieronder. 

 

ARTIKEL 1. DE VOORDELEN VAN DE SEIZOENSPAS 

 

1.1. TOEGANG TOT PARC ASTERIX 

 

Om toegang te krijgen tot Parc Astérix, moet de Begunstigde zijn Seizoenspas tonen aan een medewerker van Grévin et Compagnie (de uitbater van Parc Astérix), die zich bevindt bij de ingang van de parkeerplaats en vervolgens bij de hokjes bij de draaihekken bij de ingang van het Park. De digitale versie van de Seizoenspas moet door elke Begunstigde worden getoond. Als de Begunstigde voor de fysieke versie heeft gekozen dan moet hij een originele, onbeschadigde en geldige Seizoenspas op zijn naam tonen, voorzien van een pasfoto. De digitale Seizoenspas kan worden uitgeprint of worden getoond op de smartphone van de Begunstigde. Als de digitale Seizoenspas wordt uitgeprint, moet deze in zijn geheel worden getoond en is deze alleen geldig als hij afgedrukt is op papier dat aan beide zijden blanco en wit is. Het alleen tonen van de streepjescode is niet voldoende voor toegang van de Begunstigde. 

 

De Begunstigde blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn Seizoenspas en voor het bewaren ervan. 

Als een Seizoenspas die aan al deze voorwaarden voldoet niet wordt gepresenteerd, is toegang tot Parc Astérix alleen mogelijk door een ticket te kopen tegen het publiekstarief. 

 

De Seizoenspas geeft geeft slechts één keer per dag toegang tot Parc Astérix tijdens de publieke openingstijden, zoals vermeld op de website van Parc Astérix op het volgende adres https://www.parcasterix.fr/nl/infos-pratiques/horaires-calendrier, en zolang de capaciteit van Parc Astérix dit toelaat. De Seizoenspas geeft geen toegang tot Parc Astérix tijdens privatiseringen, speciale evenementen of tijdens de periode van 12 november tot 20 december 2024. 

 

De Seizoenspas op zichzelf geeft geen voorrang bij toegang tot het park of attracties: De toegang tot Parc Astérix of tot bepaalde installaties (attracties, theaters, restaurants, winkels enz.) wordt de Begunstigde niet gegarandeerd als het voor die dag vastgestelde maximumaantal bezoekers is bereikt of wanneer een gebeurtenis plaatsvindt die de volledige of gedeeltelijke sluiting van het Astérix Parc rechtvaardigt (met name bedreiging van de veiligheid of de gezondheid van de bezoekers van Parc Astérix, onderhoud, besluiten van de bevoegde overheidsinstanties, enz.). 

 

1.2. ANDERE VOORDELEN: 

 

Er zijn verschillende categorieën van de Seizoenspas. De voordelen van elk type Seizoenspas staan gedetailleerd beschreven op de website van Parc Astérix op het volgende adres: https://www.parcasterix.fr/nl/pass-saison-coupon. Parc Astérix behoudt zich het recht voor om de aangeboden voordelen elk jaar te herzien. 

 

Afhankelijk van het type Seizoenspas zij er bepaalde dagen waarop de Seizoenspas in kwestie geen toegang geeft tot Parc Astérix. Voor de geldigheidsduur van elke Seizoenspas staan deze dagen met beperkingen in de documentatie die aan elke Begunstigde wordt verstrekt bij het ontvangen van zijn/haar Seizoenspas. Deze dagen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Parc Astérix op het volgende adres: https://www.parcasterix.fr/nl/pass-saison-coupon

 

Door gebruik te maken van de voordelen die verbonden zijn aan de Seizoenspas, verbindt de Begunstigde zich ertoe om te voldoen aan alle reglementen die verbonden zijn aan elk voordeel, uitgegeven door Grévin et Compagnie, met inbegrip van het huishoudelijk reglement van Parc Astérix en van de huisregels van de Hotels van het park. 

 

Alleen voor houders van een Premium Seizoenspas: Om gebruik te kunnen maken van de Filotomatix Gold om de wachtrij te omzeilen, moet de Begunstigde zich op de dag van zijn/haar bezoek melden bij het “Point Pass” bij de ingang van Parc Astérix. Elke houder van een Premium Seizoenspas heeft recht op één (1) Filotomatix Gold-service die gedurende één (1) dag kan worden gebruikt tijdens het hele seizoen 2024 van 30 maart 2024 tot 5 januari 2025, met uitzondering van de Avondopeningen “Peur sur le Parc 2024” van 19.00 tot 01.00 uur. 

 

Als de Begunstigde niet alle voordelen van zijn Seizoenspas heeft gebruikt tijdens de geldigheidsperiode zoals vermeld in artikel 8, gaan de voordelen eenvoudigweg verloren: Voordelen zijn niet overdraagbaar aan derden, zijn niet-terugbetaalbaar en kunnen niet overgedragen worden van het ene naar het andere seizoen. 

 

ARTIKEL 2. CONTROLE BINNEN PARC ASTÉRIX 

 

De Begunstigde moet zijn/haar Seizoenspas bij zich dragen bij aankomst in Parc Astérix en dit gedurende het hele bezoek. Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om de Begunstigde te allen tijde te vragen om zijn/haar Seizoenspas te tonen. 

Als de Seizoenspas wordt vergeten en/of als de Seizoenspas niet wordt getoond tijdens een controle, moet de gecontroleerde Begunstigde een ticket kopen om toegang te krijgen tot Parc Astérix of het park onmiddellijk verlaten. In geen enkel geval kan Grévin et Compagnie hiervoor aansprakelijk worden gesteld en kan de Begunstigde aanspraak maken op schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook. De Begunstigde heeft geen recht op een terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van zijn/haar Seizoenspas of gekocht toegangsbewijs, zelfs niet als de Begunstigde op een later moment een geldige Seizoenspas laat zien. Ook het feit dat de Begunstigde een Seizoenspas koopt zonder deze tijdens de geldigheidsperiode te gebruiken, geeft geen recht op terugbetaling. 

 

ARTIKEL 3. NALEVING VAN DE INTERNE REGELS VAN PARC ASTÉRIX EN DE HOTELS 

 

De Begunstigde van een Seizoenspas moet zich houden aan het interne reglement van Parc Astérix, dat verkrijgbaar is bij de receptie van Parc Astérix, bij de kassa’s en op het Domaine des Dieux, en aan de huisregels van de hotels van het park, die verkrijgbaar zijn bij de receptie van de hotels. Als dit niet gebeurt, behoudt Grévin et Compagnie zich het recht voor om de houder van de Seizoenspas Parc Astérix uit te zetten. In geen enkel geval kan Grévin et Compagnie hiervoor aansprakelijk worden gesteld en kan de Begunstigde aanspraak maken op schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook. Hij/zij heeft geen recht op terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van zijn/haar Seizoenspas. 

 

ARTIKEL 4. VERLIES OF DIEFSTAL VAN EEN SEIZOENSPAS

 

In geval van verlies of diefstal van de Seizoenspas verbindt de Begunstigde zich ertoe Grévin et Compagnie onmiddellijk op de hoogte te stellen, op welke manier dan ook. In geval van diefstal van de digitale Seizoenspas zal Grévin et Compagnie de Seizoenspas deactiveren vanaf de datum waarop de Begunstigde de informatie heeft verstrekt, na verificatie van alle informatie die Grévin et Compagnie in dit verband aan de Begunstigde kan vragen. 

 

In geval van verlies van de digitale Seizoenspas is het de verantwoordelijkheid van de Begunstigde om Grévin et Compagnie op de hoogte te stellen en de e-mail ter bevestiging van zijn oorspronkelijke bestelling op te halen en opnieuw af te drukken of te downloaden op zijn smartphone. 

 

In geval van verlies of diefstal van een fysieke Seizoenspas kan een nieuwe Seizoenspas worden uitgegeven tegen betaling van vijftien euro (€15) en op vertoon van een officiële verklaring van verlies of diefstal afgegeven door de relevante autoriteiten. Gestolen of verloren fysieke Seizoenspassen worden gedeactiveerd. 

 

Een nieuwe Seizoenspas kan worden aangevraagd bij het “Pass Point” bij de ingang van Parc Astérix of door een brief te sturen naar Grévin et Compagnie, service Pass Saison, BP 8, 60128 Plailly. De Begunstigde zal aangeven of hij zijn nieuwe Seizoenspas in digitale vorm of in fysieke vorm wil ontvangen. In het laatste geval moet het verzoek vergezeld gaan van de aangifte van verlies of diefstal en van een cheque van vijftien euro (€15), uitgeschreven aan Grévin et Compagnie. 

 

Een nieuwe Seizoenspas wordt zo snel mogelijk in digitaal formaat per e-mail naar de Begunstigde gestuurd naar het adres dat werd opgegeven bij aankoop van de Seizoenspas, of naar het nieuwe adres van de Begunstigde als dit werd opgegeven bij de aanvraag. Als de Begunstigde heeft gekozen voor een fysiek formaat van de Seizoenspas, kan de pas alleen worden uitgegeven bij het “Pass Point” van Parc Astérix, tijdens de openingstijden van het park. 

 

De Begunstigde kan geen aanspraak maken op terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de toegangskaart(en) die hij heeft gekocht om Parc Astérix te bezoeken tussen het verlies of de diefstal van zijn/haar pas en de ontvangst van zijn/haar nieuwe Seizoenspas. DJ.24.061 Bijgewerkt op 18 april 2024 2 

 

ARTIKEL 5. TECHNISCH FALEN VAN DE SEIZOENSPAS 

 

In geval van een technisch defect van de Seizoenspas, waardoor deze niet door de apparatuur bij de receptie van het park gescand kan worden bij bezoek aan Parc Astérix, kan de Begunstigde gratis een nieuwe Seizoenspas krijgen na verificatie van de informatie over de Begunstigde. De nieuwe Seizoenspas moet aangevraagd worden bij het “Pass Point” bij de ingang van Parc Astérix. De Begunstigde ontvangt dan onmiddellijk een nieuwe Seizoenspas. 

 

ARTIKEL 6. ONOVERDRAAGBAARHEID VAN DE SEIZOENSPAS 

 

Aangezien de Seizoenspas op naam staat, mag deze onder geen beding worden overgedragen aan derden, tegen betaling of gratis, permanent of tijdelijk. Dit betekent tevens dat de aan de Seizoenspas verbonden voordelen ook niet mogen worden overgedragen aan derden, tegen betaling of gratis, permanent of tijdelijk, tijdens de geldigheidsduur van de Seizoenspas. Als niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, wordt de Seizoenspas geannuleerd. De Begunstigde kan op geen enkele wijze een terugbetaling of compensatie krijgen voor deze annulering. 

 

ARTIKEL 7. DEACTIVERING OF INTREKKING VAN DE SEIZOENSPAS 

 

Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om een Seizoenspas op elk moment te deactiveren of in te trekken: 

- Als de Seizoenspas is verkregen door een valse identiteit op te geven of vervalste documenten te overleggen. Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten af te dwingen in geval van dit soort schendingen; 

- Als de Seizoenspas wordt gebruikt door een persoon die niet de Begunstigde is die op de Seizoenspas staat vermeld. Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten af te dwingen in het geval van dit soort schendingen; 

- Als de Begunstigde van de Seizoenspas het interne reglement van Parc Astérix en/of de huisregels van de Hotels van Parc Astérix overtreedt of zich gedraagt op een wijze die in strijd is met de openbare orde of goede zeden; 

- Als de houder van de Seizoenspas deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft. 

 

In het geval van deactivering of intrekking van de Seizoenspas in de bovengenoemde situaties, kan Grévin et Compagnie hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kan de Begunstigde geen aanspraak maken op schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook. Hij/zij heeft geen recht op terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van zijn/haar Seizoenspas. 

 

ARTIKEL 8. PERSOONSGEGEVENS 

 

De onderneming Compagnie des Alpes (handelsregister van Parijs 349 577 908) en Grévin & Compagnie (dochteronderneming van Compagnie des Alpes en uitbater van Parc Astérix) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de verkoop en het gebruik van de producten en diensten van Parc Astérix. Deze verwerking staat beschreven in het privacybeleid en kan geraadpleegd worden op onze website en bij de receptie. 

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot de informatie die betrekking op u heeft, evenals recht op rectificatie, verzet, beperking van de verwerking en verwijdering. U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dit formulier of door te schrijven naar privacy@parcasterix.fr of door een brief te sturen naar Grévin et Compagnie, Afdeling Gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk. 

 

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Seizoenspassen die aangeschaft zijn vanaf 29 februari 2024 en die gebruikt kunnen worden tijdens het seizoen 2024 van 30 maart 2024 tot 5 januari 2025. 

 

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT

 

 Op deze gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. 

 

ARTIKEL 11. BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

In geval van een geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kan de Begunstigde van de Seizoenspas gratis gebruikmaken van een conventionele bemiddelingsprocedure of van een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting. Hij/zij kan ook een beroep doen op een bemiddelingsprocedure bij de Toerisme- en Reisbemiddelaar (BP 80303, 75823 Paris cedex 17 - Tel: +33 (01) 42 67 96 68 – e-mail: info@mtv.travel – website: http://www.mtv.travel), en dit binnen een maximumtermijn van één jaar vanaf het moment dat de klacht schriftelijk werd ingediend bij Grévin et Compagnie. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde rechtbank.