Juridische mededelingEDITOR

Grevin en compagnie     
Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 52.913.012,57     
Hoofdkantoor: 60128 Plailly     
RCS Compiègne 334 240 033     
Intracommunautaire BTW: FR 71334240033     
Register van reis- en vakantie-exploitanten: IM060100010     
Aannemerslicenties tonen: L-D-21-5687, L-D-21-5689, L-D-21-5690, L-D-21-5692, L-D-21-5693, L-D-21-5695, L-D-21-5696, L-D-21-5702, L-D-21-5703, L-D-21-5704, L-D-23-7280, L-D-21-5705, L-D-21-5706     
Garant: Atradius Credito y Caucion S.A. de seguros y reasuguros, 159 rue Anatole France Levallois Perret, France     
Verzekeraar: Allianz IARD, 1 cours Michelet CS 30051, 92076 Parijs La Défense Cedex, France     
Tel.: +33 (0)9 86 86 86 87 (gesprek zonder toeslag – kost van een lokaal gesprek)     
E-mail: contact@parcasterix.com

 

 

PUBLICATIE DIRECTEUR

Delphine PONS, gedelegeerd bestuurder van Grévin et Compagnie

 

 

GASTHEER

Exclusief pagina's gewijd aan online verkoop:     
Platform.sh     
Het hoofdkantoor : 131 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France     
Telefoon : +33 (0) 1 40 09 30 00     
Website : https://platform.sh/

Voor pagina's gewijd aan online verkoop:     
Vivaticket     
Het hoofdkantoor : 3 avenue Gustave Eiffel, 86360 Chasseneuil-du-Poitou, France     
Tél. : +33 (0)5 49 62 88 88     
Website : http://www.vivaticket.com

 

 

ONTWERPER EN ONTWIKKELAAR

Gebruiker Adgents     
Hoofdkantoor: 8 rue de la Rochefoucault 75009 PARIJS, France     
Tel.: +33 (0)1 77 75 65 90     
Website: https://www.useradgents.com/     
    

 

KREDIETEN

Teksten: Parc Astérix     
Images (photographies, illustrations, etc.) : Sylvain Cambon, Thomas Deron, J-L Bellurget, Arnaud Sobczyk, Extrême Les Corsaires, Olivier Pautot, Kaeru Theme Park Design, © 2024 Les Editions Albert René/Goscinny Uderzo     
Vidéos: ViaMedia, Androcam, Havas Paris, Toscane Prod 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Door deze website te raadplegen, aanvaardt u zonder voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM   
 

1. Auteursrecht

Grondbeginselen

Deze website en elk van zijn componenten (informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekeningen, grafieken, video's, geluiden, gegevens, databases, programma's, software, enz.) zijn eigendom van Grévin et Compagnie of zijn het onderwerp van exploitatierechten verleend door de rechthebbenden aan laatstgenoemden.

 

Deze website en de elementen waaruit deze bestaat, worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van intellectueel eigendom, is alleen het gebruik van deze website of de elementen waaruit deze bestaat, toegestaan ​​voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, met uitsluiting van elk ander gebruik.

 

Afgezien van de door de wet toegestane gevallen, is elke reproductie, weergave of gebruik van het geheel of een deel van deze website of de elementen waaruit deze bestaat ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grévin et Compagnie.

 

Elke reproductie, weergave of elk gebruik van deze website of van de elementen waaruit deze bestaat, zonder uitdrukkelijke toestemming, vormt een inbreuk op de rechten van Grévin et Compagnie, die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur ervan kan meebrengen.

 

Downloadbare inhoud

Grévin et Compagnie kan aan de gebruikers van deze website elementen (foto's, video's, persmappen, persberichten enz.) ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de ) "Downloadbare inhoud(en)"). Grévin et Compagnie verleent u een niet-exclusief, gratis, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te kopiëren, downloaden en gebruiken voor uitsluitend persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gedurende de wettelijke termijn van bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door Franse en buitenlandse wetgeving en internationale conventies (inclusief eventuele aanvullende of latere wijzigingsvoorschriften), op voorwaarde dat het gekopieerde of gedownloade onderdeel van de website op geen enkele manier wordt gewijzigd of gewijzigd, en dat de vermeldingen met betrekking tot het auteursrecht en de onderscheidende tekens met betrekking tot daarop duidelijk en leesbaar zijn aangegeven.

Grévin et Compagnie staat het gebruik toe van persmappen en persberichten die beschikbaar zijn op deze website door professionele journalisten, uitsluitend in de context en voor de behoeften van hun professionele activiteit, op voorwaarde dat de vermeldingen met betrekking tot het auteursrecht en de bijbehorende onderscheidende tekens worden aangegeven in een duidelijke en leesbare manier.

Door de downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Elk misbruik van de downloadbare inhoud, dat het imago en de reputatie van Grévin et Compagnie of van de personen die op de downloadbare inhoud worden weergegeven, kan schaden, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

Afbeeldingsrechten

De afbeeldingen of foto's van mensen of plaatsen die op deze website verschijnen, zijn eigendom van Grévin et Compagnie of worden door Grévin et Compagnie gebruikt met toestemming van de rechthebbenden.

Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging van deze afbeeldingen of foto's is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grévin et Compagnie.

Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze documenten, in strijd met de bovengenoemde verplichting, stelt de auteur ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.

 

Gebruikersbijdragen

Grévin et Compagnie kan op deze website een ruimte ter beschikking stellen die bedoeld is om gebruikersinhoud te huisvesten, zoals meningen of foto's (hierna de "Gebruikersinhoud(en)").

Door Gebruikersinhoud op deze website te plaatsen, verleent u Grévin et Compagnie een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, kosteloze en wereldwijde gebruikslicentie waarmee zij de gepubliceerde Gebruikersinhoud voor de gehele wettelijke termijn kan reproduceren, weergeven, aanpassen, vertalen, exploiteren en verspreiden. van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (inclusief eventuele aanvullende of latere wijzigende regelgeving), op deze website en op de sociale netwerken waar Grévin et Compagnie aanwezig is of zal zijn.

Deze toestemming geeft Grévin et Compagnie het recht om de Gebruikersinhoud aan te passen of om aan de initiële vastlegging elke verduidelijking toe te voegen die Grévin et Compagnie nuttig acht, zolang dit de Gebruikersinhoud niet wezenlijk wijzigt.

 

U verklaart en garandeert zonder voorbehoud dat:

- U bent de enige auteur van de Gebruikersinhoud die u publiceert, en als zodanig hebt u het volledige, volledige en exclusieve eigendom en genot van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals gedefinieerd door de code van het intellectuele eigendom, gehecht aan de gepubliceerde Gebruiker Inhoud;

- De Gebruikersinhoud is een origineel werk in de zin van auteursrecht;

- U heeft van de betrokken derden alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, model- en modelrechten, enz.), persoonlijkheidsrechten en in het algemeen alle eigendomsrechten, van welke aard dan ook, aannemelijk gemaakt de Gebruikersinhoud te bezwaren om het gebruik van de Gebruikersinhoud door Grévin et Compagnie mogelijk te maken onder de hierin beschreven voorwaarden;

- De gepubliceerde Gebruikerscontent maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten, de privacy van individuen en, in het algemeen, de eigendomsrechten van derden;

- De gepubliceerde gebruikersinhoud bevat geen ongeoorloofde, lasterlijke, lasterlijke, kleinerende, beledigende, beledigende, discriminerende, hatelijke, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe, gewelddadige, schokkende, obscene, vulgaire, pornografische of seksueel suggestieve inhoud, in tegenstelling aan fatsoen, pedofiel, kinderpornografie of misbruik of intimidatie, die minderjarigen in welke vorm dan ook kunnen schaden of die reclame maken voor alcoholische dranken, tabak, tabaksproducten of andere stoffen waarvan het gebruik of de marketing in France beperkt of verboden is;

- De gepubliceerde gebruikersinhoud is niet in strijd met enige wet, regelgeving of norm die van kracht is op Frans grondgebied;

- U bent bekleed met alle bevoegdheden en kwaliteit om de rechten te verlenen waarop deze geschenken betrekking hebben.

 

De machtiging die u hieronder wordt verleend, houdt voor Grévin et Compagnie geen enkele verplichting in om de gepubliceerde Gebruikersinhoud te verspreiden. Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving de gepubliceerde Gebruikersinhoud van de media te verwijderen.

 

Sociale netwerken zijn platforms van derden. Dienovereenkomstig worden de distributie en het gebruik van Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken beheerst door de gebruiksvoorwaarden die door deze derde partijen zijn opgesteld. Grévin et Compagnie kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de Gebruikersinhoud door haarzelf of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door de sociale netwerken, en in het bijzonder wat betreft de reikwijdte van de verleende rechten, de duurrechten en verwijdering van gebruikersinhoud. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van Gebruikersinhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door de sociale netwerken.

 

Bovendien is het waarschijnlijk dat er naar gebruikersinhoud wordt verwezen in een zoekmachine en daarom wordt geraadpleegd door een publiek buiten dat van deze website.     
 

 

2. Onderscheidende tekens

De bedrijfsnamen, handelsnamen, acroniemen, handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht.

Elke reproductie, voorstelling of gebruik, geheel of gedeeltelijk, alleen of geïntegreerd met andere elementen, van een onderscheidend teken waarnaar hierboven wordt verwezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten op dit onderscheidend teken, is ten strengste verboden.

 

3. Databases

Alle databases die u op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van Grévin et Compagnie, de producent van de databases.

Het is verboden een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken op te halen of te hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld of wanneer u telefonisch contact opneemt met Grévin et Compagnie, worden verwerkt om: 

- Uw bestelling van producten of diensten verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met Grévin et Compagnie bent aangegaan;

- Maak en beheer uw persoonlijke account. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract dat u aangaat met Grévin et Compagnie (wanneer u een persoonlijk account aanmaakt om een ​​bestelling af te ronden) of op uw toestemming ( wanneer u een persoonlijk account aanmaakt om uw favoriete attracties, shows en restaurants op te slaan);

- Het verzenden van commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan spellen of wedstrijden, evenals tevredenheidsenquêtes. Deze verwerking is, met betrekking tot berichten verzonden door Grévin et Compagnie, gebaseerd op haar legitieme belang bij het ontwikkelen zijn activiteiten (in het geval dat het e-mailadres waarnaar deze berichten worden verzonden, is opgegeven bij het plaatsen van een bestelling) of met uw toestemming (indien het e-mailadres buiten enige bestelling is opgegeven);

- Reageren op verzoeken om informatie, opmerkingen en klachten die u naar Grévin et Compagnie stuurt. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

- Publiceer uw mening over Grévin et Compagnie en de producten en diensten die het aanbiedt. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

- Bewaar een bewijs van de inhoud van uw gesprek in geval van telefonisch contact. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Grévin et Compagnie om bewijs te bewaren van zijn uitwisselingen met zijn klanten en prospecten;

- De telefonische relatieservice van Grévin et Compagnie verbeteren met haar klanten en prospects. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Grévin et Compagnie om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren.

 

Tenzij anders vermeld, is het invullen van alle velden van de formulieren die beschikbaar zijn op deze website noodzakelijk om Grévin et Compagnie in staat te stellen de bovengenoemde verwerking uit te voeren.

De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Grévin et Compagnie, vertegenwoordigd door Delphine PONS, optredend als algemeen directeur. Grévin et Compagnie heeft een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld, wiens contactgegevens hieronder worden vermeld. 

 

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Grévin et Compagnie en alle dienstverleners wiens tussenkomst noodzakelijk is om de bovengenoemde verwerkingen uit te voeren.

 

Deze gegevens kunnen worden overgedragen naar een land dat geen lid is van de Europese Unie. Aanvullende informatie over deze overdrachten en de garanties die erop van toepassing zijn, kunt u verkrijgen bij Grévin et compagnie.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

- Gegevens verzameld om uw bestelling van producten of diensten te verwerken: gedurende vijf jaar vanaf het moment dat ze zijn verzameld als het bedrag van de bestelling lager is dan € 120, gedurende tien jaar als het bedrag van de bestelling gelijk of hoger is dan 120 €.


Bij wijze van uitzondering worden het nummer en de vervaldatum van uw bankkaart gedurende vijftien maanden na de laatste debetdatum bewaard voor bewijsdoeleinden in geval van betwisting van de verrichting. Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.

 

 

 

- Eveneens bij wijze van uitzondering wordt de foto die u uploadt bij het bestellen van een pas drie jaar bewaard vanaf de download om de verlenging van de pas te vergemakkelijken, als u daarmee heeft ingestemd;

 

- Gegevens verzameld om uw persoonlijke account aan te maken en te beheren: totdat uw persoonlijke account wordt verwijderd;

 

- Gegevens verzameld om u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan games of prijsvragen, evenals tevredenheidsenquêtes te sturen: gedurende 5 jaar vanaf hun verzameling. Aan het einde van deze periode worden deze gegevens nog eens 5 jaar bewaard als u akkoord gaat met het blijven ontvangen van commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan games of wedstrijden, evenals tevredenheidsenquêtes;

 

- Gegevens verzameld om te reageren op verzoeken om informatie, opmerkingen en klachten die u naar Grévin et Compagnie stuurt: voor de tijd die nodig is om deze verzoeken, opmerkingen en klachten te verwerken;

 

- Gegevens verzameld om uw mening over de producten en diensten van Grévin et Compagnie te publiceren: gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van deze mening;

 

- Gegevens verzameld om bewijs van de inhoud van uw oproep te bewaren in geval van telefonisch contact : voor de tijd die nodig is om het bewijs te bewaren;

 

- Gegevens verzameld om de telefonische relatieservice van Grévin et Compagnie met haar klanten en prospects te verbeteren: gedurende 3 jaar vanaf hun verzameling.


Aan het einde van deze periode worden de gegevens gewist. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens die worden verzameld om u commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven te sturen, nog 3 jaar bewaard als u akkoord gaat om deze berichten van Grévin et Compagnie te blijven ontvangen.

 

Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder om ze te beschermen tegen onwettige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, of zelfs ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, neemt Grévin et Compagnie technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiertoe heeft Grévin et Compagnie technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam- en wachtwoordsysteem, middelen voor fysieke beveiliging, enz.) geïmplementeerd.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, om ze te laten corrigeren of wissen, om ze over te dragen of te laten overdragen aan een derde, om de beperking van de verwerking ervan te verkrijgen of om u tegen deze verwerking te verzetten. Grévin et Compagnie zal aan uw verzoek voldoen onder voorbehoud van naleving van haar wettelijke verplichtingen.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.

U kunt de hierboven vermelde informatie schriftelijk ontvangen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Grévin et Compagnie:

     - Door middel van het contactformulier dat toegankelijk is op de pagina "Contact" van deze website; Of

     - per post naar het volgende adres: Grévin et Compagnie, afdeling gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, France; Of

    - Per e-mail naar het volgende adres: privacy@parcasterix.com.

Elk verzoek dat geen betrekking heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt niet in behandeling genomen. Neem voor elk ander verzoek contact op met contact@parcasterix.com

 

Omwille van de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, behoudt Grévin et Compagnie zich het recht voor om u om een ​​identiteitsbewijs te vragen alvorens op uw verzoek te reageren, in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bekend als de “Wet op de gegevensbescherming”, artikel 92 van het decreet van 20 oktober 2005 zoals gewijzigd door het decreet van 1 augustus 2018, en de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens. U kunt daarom worden gevraagd om een ​​fotokopie van een identiteitsbewijs met daarop uw geboortedatum en -plaats en uw handtekening.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de CNIL zijn als volgt: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, France – Website: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

 

ONLINE KENNISGEVING

U kunt een beoordeling geven over Grévin et Compagnie, het park dat zij beheert en de producten en diensten die zij aanbiedt door op de knop "Ik geef mijn beoordeling in" te klikken. op de Avis pagina van deze website of door verbinding te maken met de website Indiening van een mening.

Door een beoordeling in te dienen met behulp van het daarvoor bestemde formulier, gaat u ermee akkoord dat deze beoordeling op de website van Parc Astérix wordt gepubliceerd op de manier zoals beschreven op de website Beoordeling ingediend.

 

 

HYPERTEKST LINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat:

     - De pagina's van deze website zijn niet genest binnen de pagina's van een andere site, maar zijn volledig toegankelijk in een nieuw venster;     
     - De informatie op deze website wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden;     
     - De website waarvan een hyperlink is gemaakt, verspreidt geen informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard die de gevoeligheden van het publiek zou kunnen kwetsen of het imago van Grévin et Compagnie zou kunnen schaden.

 

Grévin et Compagnie behoudt zich het recht voor om zich op elk moment terug te trekken en zonder de aldus verleende toestemming te hoeven rechtvaardigen.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Grévin et Compagnie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor met name:

- De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website wegens onderhoudswerkzaamheden;     
- Een storing in het internetnetwerk die de toegang tot deze site beïnvloedt. In dit verband verklaart u dat u de technische en functionele kenmerken kent en aanvaardt, evenals de limieten van het internetnetwerk (in termen van toegang, beschikbaarheid, congestie, storing, verzadiging, transittijd, reactie op weergave, raadpleging, query of overdracht van gegevens, onderbreking, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen verduistering of piraterij, risico op besmetting door een virus, enz.);     
- Een storing of misbruik van uw terminal en andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;     
- Het verstrekken van foutieve, onvolledige of misleidende informatie van uw kant;     
- Het defect, het verlies, de vertraging of de fout in de overdracht van gegevens buiten de controle van Grévin et Compagnie;     
- De inhoud van de informatie die verschijnt op de sites waarnaar deze website verwijst via hypertekstlinks;     
- Een schending van deze gebruiksvoorwaarden door u.

 

 

CONTACT

U kunt contact opnemen met Grévin et Compagnie:

- Via het contactformulier dat toegankelijk is op de pagina "Contact". van deze website; Of

- Per post naar het volgende adres: Grévin et Compagnie, BP 8, 60128 Plailly, France; Of

- Per e-mail naar het volgende adres: contact@parcasterix.com; Of

- Telefonisch op de volgende nummers: +33 (0) 9 86 86 86 87 (gesprek zonder toeslag – kost van een lokaal gesprek).