PrivacybeleidDe persoonsgegevens die op deze website worden verzameld of die verzameld worden wanneer u telefonisch contact opneemt met Grévin et Compagnie, worden verwerkt met het volgende doel : 

- Uw bestelling van producten of diensten verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u gesloten heeft met Grévin et Compagnie; 
         
Een persoonlijk account aanmaken en beheren. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met Grévin et Compagnie (wanneer u een persoonlijk account aanmaakt om een bestelling af te ronden) of op uw toestemming (wanneer u een persoonlijk account aanmaakt om uw favoriete attracties, shows en restaurants te registreren); 
         
- Commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen en tevredenheidsenquêtes naar u toesturen. Wanneer het berichten betreffen die door Grévin et Compagnie worden verzonden, is deze verwerking gebaseerd op het legitieme belang van de onderneming om haar activiteiten te ontwikkelen (als het e-mailadres waar deze berichten naartoe worden verzonden, is opgegeven bij een bestelling) of op uw toestemming (als het e-mailadres is opgegeven buiten een bestelling om);  
         
- Reageren op verzoeken om informatie, opmerkingen en klachten die u naar Grévin et Compagnie stuurt. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming; 
         
- Uw meningen publiceren over Grévin et Compagnie en de producten en diensten die de onderneming aanbiedt. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;  
         
- Het bewijs van de inhoud van uw gesprek bewaren in geval van telefonisch contact. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Grévin et Compagnie om een bewijs te bewaren van haar uitwisselingen met haar (potentiële) klanten; 
         
- De telefonische klantenservice van Grévin et Compagnie voor haar (potentiële) klanten verbeteren. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Grévin et Compagnie om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren.

 

Tenzij anders vermeld, is het invullen van alle velden in de formulieren die beschikbaar zijn op deze website noodzakelijk om Grévin et Compagnie in staat te stellen de hierboven vermelde verwerking uit te voeren. 

 

De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Grévin et Compagnie, vertegenwoordigd door Delphine Pons, algemeen directrice van de onderneming Grévin et Compagnie. Grévin et Compagnie heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, wiens contactgegevens hieronder worden vermeld. 

 

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Grévin et Compagnie en alle dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de hierboven vermelde verwerking uit te voeren. 

 

Deze gegevens kunnen worden overgedragen aan een land buiten de Europese Unie. Meer informatie over deze overdracht en de garanties die hierop van toepassing zijn, kunt u verkrijgen bij Grévin et Compagnie.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 

- Gegevens die verzameld zijn om uw bestelling van producten of diensten te verwerken: vijf jaar vanaf de datum van verzameling als de waarde van de bestelling minder dan €120 is, tien jaar als de waarde van de bestelling €120 of meer is.  
 

Bij wijze van uitzondering worden het nummer en de vervaldatum van uw betaalkaart tot vijftien maanden na de laatste datum waarop de transactie plaatsvond, bewaard als bewijs in geval van betwisting van de transactie. Het cryptogram wordt na de uitvoer van de transactie niet bewaard.   
 

Bij wijze van uitzondering wordt de foto die u uploadt bij het bestellen van een pas, drie jaar bewaard vanaf het moment dat deze is geüpload om verlenging van de pas te vergemakkelijken, als u hiervoor toestemming heeft gegeven;  
 

- Gegevens die verzameld zijn om uw persoonlijke account aan te maken en te beheren: totdat uw persoonlijke account wordt verwijderd;   
 

- Gegevens die verzameld zijn om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen en tevredenheidsenquêtes naar u toe te sturen: 5 jaar vanaf de datum van verzameling. Aan het einde van deze periode worden deze gegevens nog 5 jaar bewaard als u toestemming geeft om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan prijsvragen en tevredenheidsenquêtes te blijven ontvangen;  
 

- Gegevens die verzameld zijn om te reageren op verzoeken om informatie, om opmerkingen en klachten naar Grévin et Compagnie te sturen: de tijd die nodig is om deze verzoeken, opmerkingen en klachten te verwerken;  
 

- Gegevens die verzameld zijn om uw mening over de producten en diensten van Grévin et Compagnie te publiceren: vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze beoordelingen;  
 

- Gegevens die verzameld zijn om een bewijs te bewaren van de inhoud van uw gesprek in geval van telefonisch contact: zo lang als nodig is om het bewijs te bewaren;  
 

- Gegevens die verzameld zijn om de telefonische klantenservice van Grévin et Compagnie voor haar (potentiële) klanten te verbeteren: 3 jaar vanaf de datum van verzameling.  
 

Aan het einde van deze periode worden de gegevens verwijderd. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens die verzameld zijn om u commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven te sturen nog 3 jaar bewaard als u ermee instemt om dergelijke berichten van Grévin et Compagnie te blijven ontvangen.

 

Hoe wordt een klantenaccount van Parc Astérix aangemaakt via "Social Login"?  
 

U kunt uw klantenaccount aanmaken met de functie "Social Login". Grévin et Compagnie maakt het aanmaken van een klantenaccount eenvoudig door de functie "Social Login" aan te bieden. Als u voor deze optie kiest, kunt u uw Facebook-, Apple- of Google-account gebruiken om u in te schrijven op de website van Parc Astérix, zonder dat u uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Door deze functie te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat bepaalde persoonsgegevens van u met ons worden gedeeld vanuit uw sociale netwerk.   
 

De gegevens die naar ons worden verzonden via het sociale netwerk zijn uw achternaam, voornaam en e-mailadres. Deze informatie is alleen nodig om uw klantenaccount aan te maken. Wij delen geen informatie met sociale netwerken over uw activiteiten en bestellingen op deze website. Deze netwerken beschikken echter wel over informatie met betrekking tot verbindingen met uw account.  
 

Voordat u "Social Login" gebruikt, nodigen wij u uit om het privacybeleid van de sociale netwerken te lezen, zodat u weet hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?   
 

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om ze met name te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of toegang, neemt Grévin et Compagnie passende technische en organisatorische maatregelen, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiervoor heeft Grévin et Compagnie technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een identificatiesysteem en wachtwoord, fysieke beschermingsmiddelen enz.) ingevoerd.  
 

Wat zijn uw rechten?  
 

U heeft recht op toegang tot de gegevens die betrekking op u hebben, deze te rectificeren of te wissen, over te dragen of te laten overdragen aan derden, de beperking van de verwerking ervan te eisen of bezwaar te maken tegen deze verwerking. Grévin et Compagnie komt tegemoet aan uw verzoek onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen.   
 

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking werd uitgevoerd.  
 

U kunt bovenstaande informatie schriftelijk ontvangen.  
 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Grévin et Compagnie:    

- Door het aanvraagformulier voor het uitoefenen van uw rechten in te vullen of;      
- Per post naar het volgende adres: Grévin et Compagnie, Afdeling Gegevensbescherming, BP 8, 60128 Plailly, Frankrijk;

Verzoeken die geen betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens zullen niet verwerkt worden. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met contact@parcasterix.com  
 

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens behoudt Grévin et Compagnie zich het recht voor om een identiteitsbewijs van u te vragen voordat op uw verzoek wordt gereageerd, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de "Wet Bescherming Persoonsgegevens", artikel 92 van het decreet van 20 oktober 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 augustus 2018, en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. U kunt dus gevraagd worden om een fotokopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren met uw geboortedatum, geboorteplaats en handtekening.    
 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL) als u van mening bent dat uw rechten niet worden geëerbiedigd. Zie hier de gegevens van de CNIL: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Parijs Cedex 07, Frankrijk – Website: https://www.cnil.fr/fr/plaintes